Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

REKRUTACJA

https://gdynia-zlobki.nullo.pl/nullo-parents/main.action

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

 

§ 1

Informacje ogólne

 

 1. Rekrutacja do żłobka odbywa się elektronicznie, raz w roku. Przyjęcie dzieci z nowego naboru rekrutacyjnego rozpoczyna się z dniem 1 września. Proces postępowania rekrutacyjnego przebiega zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Lp.

Opis zadania

Termin

1.

Złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu rekrutacyjnego żłobka

17 kwietnia – 11 maja

2.

Ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych

15 maja

3.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki

max. 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych

4.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka

15 czerwca

5.

Podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi

max. do 7 dni roboczych od ogłoszenia listy dzieci przyjętych

6.

Rekrutacja uzupełniająca

w przypadku wolnych miejsc w placówce i braku kandydatów na liście rezerwowej

 

 1. W rekrutacji mogą brać udział dzieci, urodzone do 17 kwietnia w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja. Do żłobka mogą zostać przyjęte dzieci, które ukończą 1 rok życia nie później niż 1 września w roku w którym prowadzona jest rekrutacja.
 2. W rekrutacji może uczestniczyć wyłącznie dziecko, które nie uczęszcza do żadnego ze żłobków gminnych lub nie korzysta z miejsca w innym żłobku niepublicznym, które jest finansowane ze środków Gminy Miasta Gdyni.
 3. W przypadku, gdy terminy wskazane w harmonogramie przypadają na dni ustawowo wolne od pracy lub soboty, termin dokonania czynności upływa w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu wyznaczonym na termin dokonania czynności. 
 4. Dzieci urodzone po 17 kwietnia mogą być przyjęte do żłobka w ramach rekrutacji uzupełniającej lub w ramach kolejnego naboru.

§ 2

Złożenie elektronicznego wniosku

 1. Warunkiem zarejestrowania wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka jest zapoznanie się rodzica/opiekuna prawnego z zasadami rekrutacji dzieci do żłobka oraz ich akceptacja.
 2. Po upływie okresu na składanie formularza system zostaje zablokowany w celu dokonania kwalifikacji dziecka do poszczególnych placówek i grup.
 3. Dane podane w formularzu powinny być zgodne ze stanem faktycznym. 
 4. Przy wypełnianiu formularza istnieje możliwość wskazania placówki pierwszego i drugiego wyboru z listy dostępnych lokalizacji. 
 5. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
 6. Zatwierdzenie przez żłobek wniosku spełniającego warunki formalne przyjęcia do żłobka następuje w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia formularza, bez konieczności osobistego dostarczenia wniosku.
 7. Wszelkich zmian we wniosku w przypadku wystąpienia  pomyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, dokonuje się na pisemny wniosek w placówce pierwszego wyboru. Zmiany można dokonać w terminie wyznaczonym na składanie formularza. Po upływie tego okresu, system zostaje zablokowany. Wyjątek stanowi dodanie placówki drugiego wyboru dzieciom, które w dniu skladania formularza nie osiągnęły 1 roku życia lub zmiany, które nie mają wpływu na osiągniętą pukntację.

§ 3

Punktowy system przyjęć

 1. Ocena wniosków zatwierdzonych zgodnie z § 2 ust. 7 jest dokonywana automatycznie przez elektroniczny system rekrutacyjny zgodnie z następującą punktacją za poszczególne kryteria:
  1. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdyni; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 35 punktów,
  2. dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 30 punktów,
  3. dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działaność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 25 punktów,
  4. wielodzietność rodziny (troje dzieci i więcej) – 10 punktów,
  5. dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do tej samej placówki w roku, na który prowadzona jest aktualna rekrutacja – 10 punktów,
  6. rodzeństwo, biorące razem udział w rekrutacji - 10 punktów,
  7. samotne wychowywanie dziecka (tj. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) 5 punktów.
 2. Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszenia.

§ 4

Ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych

 1. Listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych są wywieszane w placówkach zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku. O wstępnym zakwalifikowaniu dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny jest informowany także poprzez elektroniczny system rekrutacyjny.
 2. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i edukację w żłobku oraz dzieci przyjętych w rekrutacji, jak również możliwości organizacyjnych żłobka.

§ 5

Weryfikacja złożonych dokumentów

 1. Z chwilą zakwalifikowania dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację, iż w ciągu 10 dni kalendarzowych zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby żłobka kompletu dokumentów potwierdzających osiągniętą punktację:

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdyni; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko

- kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezntatą (pieczątka wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złozone zeznanie

lub

- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

lub

- urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektoniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

2.

Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

- kopia karty szczepień

lub

- książeczka zdrowia dziecka do wglądu

3.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

odpowiednio:

- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

- zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej

4.

Wielodzietność rodziny (troje dzieci i więcej)

- akty urodzenia pozostałych dzieci do wglądu

5.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do tej samej placówki w roku, na który prowadzona jest aktualna rekrutacja

- oświadczenie rodzica 

6.

Rodzeństwo, biorące razem udział w rekrutacji

- oświadczenie rodzica 

7.

Samotne wychowywanie dziecka (tj. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację

lub

- akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

 1. Wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1 należy przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania lub zameldowania w Gdyni, np. kartę mieszkańca, dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna, zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka.
 2. Przyjęcie dzieci do żłobka odbywa się w oparciu o ocenę wniosków dokonywaną przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora żłobka. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą trzej pracownicy merytoryczni żłobka, jej pracę organizuje i przewodniczy dyrektor żłobka. Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka w ramach limitu miejsc oraz listę rezerwową dzieci oczekujących na przyjęcie.
 3. Niedostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzajacych osiągniętą punktację, bądź nie spełnienie zaznaczonych kryteriów, skutkuje wykreśleniem dziecka z listy przyjętych. Dopuszcza się uzupełnienie dokumentów przez rodziców/opiekunów prawnych w określonym przez dyrektora żłobka czasie.
 4. W sytuacji uzyskania w procesie rekrutacji przez większą liczbę dzieci takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo przyjęcia mają najstarsze dzieci rekrutowane do danej grupy wiekowej. 

§ 6

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka

 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do żłobka rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację, iż w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia zobowiązany jest do podpisania umowy. 
 2. Niedochowanie terminu wskazanego w ust. 1 skutkuje wykreśleniem dziecka z listy przyjętych dzieci do żłobka.

§ 7

Listy rezerwowe

 1. Na liście rezerwowej zamieszcza się wnioskodawców, których wnioski osiągnęły kolejno najwyższą liczbę punktów w danej grupie wiekowej.
 2. Lista rezerwowa obowiązuje do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej rekrutacji, tj. do dnia 16 kwietnia następnego roku. Po tym terminie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do ponownego złożenia formularza w systemie w ramach następnej rekrutacji.
 3. Karty dzieci z list rezerwowych oczekujących są automatycznie przenoszone na kolejną grupę, zgodnie z wiekiem kwalifikującym je do kolejnej grupy i uzyskaną punktacją.
 4. W okresie oczekiwania na przyjęcie dziecka z listy rezerwowej do żłobka rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania raz na 2 miesiące w systemie, chęci oczekiwania na miejsce w żłobku.
 5. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wykreślić w każdej chwili swoje dziecko z listy rezerwowej. W tym celu należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru.
 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor żłobka ma prawo naboru z pominięciem systemu elektronicznego. O każdym przypadku takiego naboru dyrektor żłobka zobowiązany jest powiadomić wiceprezydenta Gdyni odpowiedzialnego za funkcjonowanie żłobków w terminie 5 dni od daty podjęcia decyzji wskazując jej uzasadnienie.
 7. W okresie trwania procesu rekrutacyjnego, tj. od 17 kwietnia do 22 czerwca, za osoby znajdujące się na liście rezerwowej uznaje się dzieci, które znajdowały się na niej do 16 kwietnia (tj. przed ogłoszeniem nowego naboru). Po zakończonym procesie rekrutacyjnym utworzone zostają nowe listy rezerwowe z bieżącego naboru.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wolnych miejsc i braku dzieci na liście rezerwowej do placówki dyrektor żłobka może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.
 2. W przypadku rekrutacji uzupełniającej, rodzic lub opiekun prawny nie ma możliwości wskazania placówki poza tą, która prowadzi dodatkowy nabór. 
 3. Zakwalifikowanie kandydata do żłobka drugiego wyboru skutkuje wykreśleniem z rezerwowej listy oczekujących do placówki pierwszego wyboru.
 4. Z systemu będą wykreślane dzieci, których rodzice nie przyjmą zaproponowanego miejsca. 

 

Data dodania: 2017-10-08 18:04:28
Data edycji: 2023-05-16 08:51:50
Ilość wyświetleń: 5117
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

81-577 Gdynia-Wiczlino

ul. Wiczlińska 91

Bądź z nami
Aktualności i informacje